Публічний договір (оферта)

Публічний договір (оферта)

на надання інформаційних послуг в мережі Інтернет

(редакція діє з 30.06.2020 року)

Справжня оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг (далі Договір), розміщений в мережі Інтернет за адресою https://agriforum.online , і може відправлятися на електронну пошту Учасника на наступних умовах:

1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Учасником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень, яке є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.

Додаткові сервіси — інформаційна підтримка Виконавця.

Інтернет — всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, визначених міжнародними стандартами.

Виконавець — ТОВ «Агрі Спейс», яке має право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг, а також на Сайті https://agriforum.online .

Сайт (сайти форуму) — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси https://agriforum.online .

Матеріали сайту — електронні публікації, розміщені на Сайті (програма форуму, конференції, друковані та медіа-матеріали).

Конференція — цілісна сформована сукупність виступів, електронних версій відеозаписів виступів, текстових творів, зображень, пов’язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через Сайт, або інші сервіси, або безпосередньо в місці надання послуги (офлайн), для використання Учасником, який відбувається в режимі реального часу і / або в режимі трансляції його запису за допомогою web-технологій.

Послуги — це надання Виконавцем обмеженого доступу Учаснику до конференції Виконавця шляхом використання програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує голосовий та відео зв’язок через Інтернет між комп’ютерами. Їх перелік, умови придбання та інші умови, розміщені на сайті https://agriforum.online .

Учасник — особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Учасником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

У цьому Договорі можуть бути використані інші терміни, що не визначені в розділі «Терміни та визначення», в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту теперішнього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Договору, слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу — в матеріалах, розміщених на сайті https://agriforum.online.; в другу чергу — тлумаченням і визначень і термінів, що склалися в мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Учаснику комплексу послуг за допомогою мережі Інтернет.

2.2. Перелік і вартість послуг публікуються Виконавцем на Сайті.

2.3. Користуючись матеріалами Сайту або пропонованими на Сайті послугами, Учасник приймає всі умови Договору, розміщеному за адресою https://agriforum.online .

2.4. Договір укладається між Виконавцем і Учасником у формі договору приєднання.

2.5. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Учасником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

3.1. Направлення Виконавцем справжнього Договору електронною поштою з адреси в домені @agrispace.com.ua або @agriforum.online так само як і розміщення тексту Договору на Сайті, є пропозицією Виконавця укласти цей Договір на зазначених умовах.

3.2. Учасник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-яких з наступних дій:

3.2.1. Заповнення Учасником заявки на участь в конференції;

3.2.2. Оплати Учасником Послуг: вчинення першого платежу (часткової або повної оплати Послуг за Договором) з використанням гіперпосилання, наданого Виконавцем або шляхом оплати виставленого рахунку;

3.2.3. Проставляння відповідної відмітки «ознайомився (-лась) з умовами даного договору і приймаю його умови».

3.3. Договір може бути акцептований (прийнятий) будь-якою фізичною або юридичною особою, яка відповідає критеріям відбору та мають зацікавленість в придбанні Послуг, що надаються Виконавцем.

3.4. Після Акцепту теперішнього Договору та оплати Послуг, Учасник має право на отримання Послуг, в обсягах і на умовах теперішнього Договору.

3.5. Учасник має право використовувати інформаційні матеріали, отримані в ході конференцій в порядку і на умовах, що містяться в теперішньому Договорі та інших внутрішніх документах, розміщених на Сайті.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Учасник заповнює на Сайті заявку на участь в конференції.

4.2. На підтвердження заявки Виконавець направляє Учаснику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом.

4.3. Учасник здійснює оплату Послуг (Конференції) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавця про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Учаснику на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на участь в конференції, направляється персональне посилання (запис адреси сайту або його частини) з доступом до конференції.

4.5. Персональне посилання дійсне для одного Учасника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача персонального посилання третім особам.

4.6. Учасник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого персонального посилання, а також за всі дії, що відбуваються за допомогою персонального посилання, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки персонального посилання.

4.7. Для отримання Послуги Учасник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.8. Розклад проведення конференцій може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації наступними, але не обмежуючись цим, способами: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Учасника або його мобільний телефон.

4.9. Під час участі в конференції забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, спікера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Учасника в конференції без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.10. Використання Учасником отриманої інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.11. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Учасника до Конференції, в разі встановлення фактів передачі Учасником персонального посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.12. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в конференції, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4.13. Умови та порядок надання Послуг визначаються цим Договором, опублікованим на сайті і правилами конференції.

4.14. Сторони домовилися, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх споживання Учасником:

для конференцій — Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент закінчення проведення кожної з конференцій (незалежно від того, прийняв Учасник в них участь чи ні);

для Послуг доступу до сервісів і інформаційних матеріалів — Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент реалізації Виконавцем ресурсу технічної можливості доступу Учасника до інформаційних матеріалів і сервісів.

4.15. Підписання Учасником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту про надання Послуг не потрібно.

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Вартість Послуг публікується на Сайті і фіксується в виставленому рахунку на оплату.

5.2. Вартість Послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Учасник оплачує додатково, при цьому, вартість Послуг визначається як різниця суми здійсненого Учасником платежу і суми утриманої комісії.

5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

5.4. Учасник здійснює оплату Послуг на умовах 100% передоплати до початку проведення конференції.

5.5. За домовленістю Сторін Учаснику може бути надано право сплачувати за Послуги частинами.

5.6. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Учасника з умовами цього Договору.

5.7. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які висилаються Учаснику після заповнення заявки на участь в конференції.

5.8. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.9. У разі оплати Послуг частинами і невнесення кожної із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Учаснику у наданні доступу до конференції без повернення сплачених коштів.

5.10. Учасник має право відмовитися від участі в конференції з поверненням сплачених грошових коштів виключно на протязі 14 днів після оплати конференції в повному розмірі, за умови, що конференція ще не проводилась. Грошові кошти повертаються протягом 20 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Учасника. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем Виконавця.

5.11. Повернення сплачених Учасником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Учасником частково оплаченої конференції в зв’язку з неповною оплатою, не проводиться. Дана умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА

Права учасника:

6.1. Учасник має право особисто взяти участь в конференціях, групах і чатах, в установленому порядку.

6.2. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

6.3. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

6.4. Входити в конференцію під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет та ін.).

6.5. Заключенням Договору Учасник надає Виконавцю право:

а) направляти Учаснику повідомлення шляхом e-mail і SMS-оповіщення;

б) інформувати Учасника про нові продукти, послуги та сервіси, що надаються Виконавцем;

в) направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, в тому числі про товари і послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

Учасник має право:

6.6. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

6.7. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь в конференції. Учасник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

6.8. Самостійно забезпечувати дотримання належних технічних умов для роботи персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, а також для доступу до мережі Інтернет.

6.9. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Учасник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Учасник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

6.10. Прийняти правила участі в конференціях, дотримуватися програми конференцій. Відмова від прийняття зазначених правил, є підставою для дострокового розірвання Договору і припинення надання Послуг (без повернення вартості послуг).

6.12. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Учасником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

Учаснику забороняється:

6.13. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншотів, фотографування та інших способів зберігання інформації) конференцій, що проводяться в рамках надання Послуг за цим Договором.

6.14. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи конференцій, отриманих в рамках цього Договору.

6.15. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

6.16. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або в інший будь-який спосіб.

6.17. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

6.18. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, спікерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

6.19. Передавати і / або надавати доступ до конференції будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

7.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

7.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

7.3. Самостійно визначати і / або змінювати дати проведення конференцій.

7.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації, спікерів в рамках конференції, функціональні можливості, інтерфейс веб-сторінки Сайту в процесі надання Послуги.

7.5. Під час проведення конференцій здійснювати їх фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. При цьому Учасник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо, відеозаписи із зображенням і (або) голосом Учасника.

7.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі спікерів.

7.7. Отримувати від Учасника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Учасником такої інформації.

7.8. Проводити анкетування, опитування Учасника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

7.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Учасника до конференції, в тому числі відмовити Учаснику в участі в конференціях, Facebook-групах, чатах, без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

7.9.1. Надання Учасником недостовірної інформації.

7.9.2. Недотримання Учасником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 5.5. Договору.

7.9.3. Порушенням Учасником п.п. 6.13-6.19 справжнього Договору.

7.9.4. Порушення Учасником правил участі в конференціях.

7.9.5. Порушення Учасником норм громадського порядку, а також у випадках, прямо встановлених чинним законодавством України.

7.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Учасника . При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Учаснику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

7.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:

7.12. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

7.13. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Учасника при виконанні умов цього Договору.

7.14. Надавати Учаснику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

7.15. Інформувати Учасника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах конференцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не обмежуючись одним з цих, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Учасника, мобільний телефон Учасника.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

неможливість надання Послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор;

за часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Виконавця (за умови попереднього повідомлення Учасника);

втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.3. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не почне надавати Послуги або Послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Виконавця за допущене порушення Договору обмежується виключно:

— подовженням терміну надання Послуг;

— наданням Послуг в нові терміни до повного виконання Виконавцем зобов’язань по Договору, без збільшення вартості Послуг.

8.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою платежу, сплаченого Учасником згідно з цим Договором.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Учасником Послуг за цим Договором, у разі:

8.5.1. надання Учасником недостовірної інформації при виконанні умов Договору, в тому числі, але не обмежуючись цим, контактної інформації (e-mail, мобільний номер), а також ненадання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше;

8.5.2. Учасник не може отримати Послуги з технічних причин, не залежних від Виконавця, зокрема, при відсутності у Учасника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв’язку, провайдерів, неналежної оплати такого доступу, впливу комп’ютерних вірусів і / або інших шкідливих програм, в зв’язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Учаснику до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за дії Учасника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Учасникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Учаснику внаслідок дій інших Учасників послуг.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника та / або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.9. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Учасника.

8.10. Учасник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.11. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Учасника та Виконавця.

8.12. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН

9.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Учасник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні заявки на участь в конференції, при введення будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

9.2. Учасник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б ділової репутації Виконавця та / або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обігу; його дії спрямовані на отримання Послуг і в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

9.3. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Учасник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Учасників.

10.3. Учасник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Учасника для передачі персональних даних Учасника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Учаснику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до конференцій), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Учасник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. Угода про електронний документообіг

11.1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), Які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що він походить від сторони Договору.

11.2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронний взаємодії, викладеними нижче:

11.2.1. Заявки, повідомлення, рахунки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

11.2.2. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи. Підпис для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

11.2.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює щире волевиявлення Сторони і намір зробити висновок, змінити або припинити Договір — відповідно до значення тої чи іншї дії, визначеної Договором.

11.2.4. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, що була вказана Учасником або Виконавцем в Договорі в якості контактної адреси.

11.3. Кожна із Сторін має забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

11.4. В якості первинних облікових документів, які є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання, передбаченого в Розділі 3 Договору, і діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

12.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРІ СПЕЙС»

Місцезнаходження: 17600, Чернігівська обл., Варвинський район, смт. Варва, вулиця Зарічна, 3 А

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43600193

Р/р: UA343206490000026005052743443 в ФIЛIЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 320649

Електронна адреса: info@agrispace.com.ua